Privātuma Politika

Paziņojums par privātumu 

Stājās spēkā no 01.08.2019

Mēs uzņēmumā Compensa Life Vienna Insurance Group SE atzīstam privātuma svarīgumu un esam apņēmušies aizsargāt visu to fizisko personu privātumu, kuru personas datus apstrādājam saistībā ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Šis privātuma paziņojums attiecas uz visiem mūsu klientu, ar apdrošināšanas līgumu saistīto personu un ar apdrošināšanas gadījumu saistīto personu (visi kopā turpmāk tekstā saukti “datu subjekts” vai “Jūs”) personas datiem.

Šajā paziņojumā par privātumu paskaidrots, kā mēs apkopojam un izmantojam Jūsu personas datus, kā arī apmaināmies ar tiem, un šim dokumentam vajadzētu palīdzēt Jums saprast, kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz personas datiem.

Ja iesniedzat mums personas datus, kas nav Jūsu personas dati, aicinām Jūs informēt attiecīgo datu subjektu par šo paziņojumu un tā saturu. Īpaši gadījumā, ja apdrošināšanas līgumā norādīts labuma guvējs, apdrošinājuma ņēmējam ir jāinformē labuma guvējs par personas datu nodošanu un šā paziņojuma saturu.

 

PERSONAS DATU PĀRZINIS

Personas datu pārzinis, kas atbildīgs par personas datu apstrādi, ir “Compensa Life Vienna Insurance Group SE” (uzņēmuma reģistrācijas numurs Igaunijā: 10055769, adrese: Narva mnt 63/2, Tallina (Tallinn) 10120), Igaunijas Republika, kuru Latvijā pārstāv Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle (uzņēmuma reģistrācijas numurs Latvijā: 50003958651, adrese: Vienības gatve 87h, Rīga, LV-1004); turpmāk tekstā saukts “Compensa”, “apdrošinātājs” vai “mēs/mums/mūsu”).

PAZIŅOJUMĀ PAR PRIVĀTUMU LIETOTIE TERMINI

Terminiem, kas lietoti šajā paziņojumā par privātumu, ir tāda pati nozīme kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā saukta “GDPR”), ja vien nav norādīts citādi.

Apdrošināšanas līgums – līgums par izvēlēto apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, kas noslēgts starp apdrošinātāju un apdrošinājuma ņēmēju;

Apdrošināšanas gadījums – apdrošināšanas līgumā norādītais notikums, kuram iestājoties apdrošinātājam ir pienākums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību;

Personas dati – jebkura informācija, kas saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisku personu;

Personas datu apstrāde vai apstrāde – jebkura darbība, kas tiek veikta ar personas datiem, tostarp to apkopošana, reģistrēšana, organizēšana, glabāšana, labošana un izpaušana, piekļuves piešķiršana personas datiem, izmantošana un izgūšana, lietošana, pārsūtīšana, apvienošana, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana vai kādas no minētajām darbībām kopā neatkarīgi no tā, kā vai ar kādiem līdzekļiem šīs darbības tiek veiktas.

MŪSU APKOPOTIE PERSONAS DATI, APSTRĀDES MĒRĶIS UN JURIDISKAIS PAMATS

Ja esat apdrošinājuma ņēmējs

Apdrošinājuma ņēmējs ir persona, kas ir noslēgusi apdrošināšanas līgumu ar mums. Ja esat arī apdrošinātā persona (vairumā gadījumu tas tā ir), lūdzu, izlasiet arī sadaļu, kas satur informāciju par apdrošinātajām personām.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka precīzs datu kopums ir atkarīgs arī no jūsu apdrošināšanas līguma veida.

Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus:

 • personas identifikācijas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu, dzimšanas vietu, identifikācijas dokumenta numuru, dzimumu, ar pārstāvības tiesībām saistītos datus, personu apliecinoša dokumenta numuru, personu apliecinoša dokumenta kopiju, parakstu, pilsonību;
 • kontaktinformāciju, piemēram, pasta adresi, e-pasta adresi, kontakttālruni;
 • ar nodokļiem saistītu informāciju, piemēram, dzīvesvietu, nodokļu maksātāja numuru;
 • izglītības datus, piemēram, datus par izglītības līmeni;
 • finanšu datus, piemēram, datus par ienākumiem, pensijām, bankas kontu, bankas konta darījumiem, bankas konta darījumu aprakstu;
 • līguma datus, piemēram, reģistrācijas numuru, identifikācijas numuru, polises numuru;
 • dati, kas nepieciešami, lai mēs varētu izpildīt savas saistības, kas saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, piem., bankas konta darījumi, līdzekļu izcelsme, notikušās naudas atmazgāšanas apkarošanas (AML) aizdomu apraksts, notikusi AML summa, politiski nozīmīgas personas (PEP) statuss, informācija par starptautisko sankciju piemērošanu.

Mēs apkopojam personas datus no šādiem avotiem:

 • Jūsu pieteikuma, paziņojumiem, pieprasījumiem un citiem Jūsu iesniegtiem dokumentiem;
 • dažādiem reģistriem;
 • citiem avotiem, ja nepieciešams.

Mēs apstrādājam personas datus šādiem mērķiem, pamatojoties uz šādu juridisko pamatu:

 • apdrošināšanas līguma noslēgšanai un izpildei, tostarp apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu apstrādei un saziņai ar jums saistībā ar apdrošināšanas līgumu;
 • no tiesību aktiem izrietošo pienākumu izpildei, piemēram, attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, datu pārsūtīšanai uzraudzības iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm un citām iestādēm un institūcijām pēc nepieciešamības;
 • mūsu pārkāpto vai apstrīdēto tiesību aizsardzībai, piemēram, nododot datus zvērinātiem advokātiem vai tiesai. Datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses aizsargāt savas likumīgās tiesības.

Ja esat apdrošinātais

Apdrošinātā persona ir persona, kuras riski ir apdrošināti. Vairumā gadījumu apdrošinājuma ņēmējs ir arī apdrošinātā persona.

Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus:

 • personas identifikācijas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimumu, dzimšanas datumu, vecumu, parakstu, personu apliecinoša dokumenta numuru, personu apliecinoša dokumenta kopiju, dzimšanas vietu, apgādājamo skaitu;
 • kontaktinformāciju, piemēram, pasta adresi, e-pasta adresi, kontakttālruni;
 • finanšu datus, piemēram, datus par bankas kontu, ienākumiem, neto vērtību;
 • nodarbinātības datus, piemēram, datus par darba veidu (fizisks, biroja darbs), profesiju, pašreizējiem darba pienākumiem, pašreizējiem un bijušajiem darba devējiem;
 • veselības datus, piemēram, augumu, svaru, ar invaliditāti saistītus datus, datus par nāves apstākļiem, pašreizējo un iepriekšējo veselības stāvokli, veselības stāvokļa aptaujas anketas datus un medicīniskos dokumentus, ar narkotiku lietošanu saistītus datus, traumu vai miesas bojājumu aprakstu, diagnozi, notikušā apdrošināšanas gadījuma aprakstu un datumu, medicīnas iestāžu kontaktinformāciju, darbnespējas datus, ar medicīnisko ārstēšanu saistītus datus, datus par hroniskām slimībām, miršanas apliecības numuru, ķermeņa masas indeksu (ĶMI), datus par nikotīna izstrādājumu lietošanu, datus par medikamentu lietošanu, datus par grūtniecību, datus par alkohola lietošanu u. c.;
 • datus par prasmēm un personiskajām īpašībām, piemēram, informāciju par hobijiem;
 • dati, kas nepieciešami, lai mēs varētu izpildīt savas saistības, kas saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, piem., bankas konta darījumi, līdzekļu izcelsme, notikušās naudas atmazgāšanas apkarošanas (AML) aizdomu apraksts, notikusi AML summa, politiski nozīmīgas personas (PEP) statuss, informācija par starptautisko sankciju piemērošanu.
 • ar apdrošināšanas gadījumu saistītu informāciju, piemēram, dati par nelaimes gadījumiem un nodarījumiem, kas saistīti ar apdrošināto personu.

Mēs apkopojam personas datus no šādiem avotiem:

 • Jūsu pieteikuma, paziņojumiem, pieprasījumiem un citiem Jūsu iesniegtiem dokumentiem;
 • apdrošinājuma ņēmējs, labuma guvējs, apdrošinājuma ņēmēja pārstāvis pieteikumos, paziņojumos, pieprasījumos un citos iesniegtajos dokumentos;;
 • ārstniecības iestādes, ārsti;
 • citas organizācijas, kas saskaras ar apdrošināšanas gadījumiem, piemēram, policija;
 • citas juridiskas un fiziskas personas, ja nepieciešams.

Mēs apstrādājam personas datus šādiem mērķiem, pamatojoties uz šādu juridisko pamatu:

 • apdrošināšanas līguma noslēgšanai un izpildei, tostarp apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu apstrādei un saziņai ar jums saistībā ar apdrošināšanas līgumu;
 • Jūsu apdrošināšanas risku novērtēšanai pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas vai mainīšanas. Riska novērtēšanai mēs apkopojam un lietojam Jūsu personas datus (ieskaitot veselības datus) ar Jūsu piekrišanu;
 • no tiesību aktiem izrietošo pienākumu izpildei, piemēram, attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, datu pārsūtīšanai uzraudzības iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm un citām iestādēm un institūcijām pēc nepieciešamības;
 • mūsu pārkāpto vai apstrīdēto tiesību aizsardzībai, piemēram, nododot datus advokātiem vai tiesai. Datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses aizsargāt savas likumīgās tiesības.

Jūsu veselības datu apstrāde

Mēs apstrādājam jūsu veselības datus (īpašu kategoriju personas datus) tikai tad, ja mums ir Jūsu nepārprotama piekrišana, vai kad un ciktāl tas ir atļauts, vai nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Apstrādājot īpašas personas datu kategorijas, mēs rūpējamies par tās konfidencialitātes aizsardzību.

Mēs apstrādājam Jūsu veselības datus saskaņā ar Jūsu piekrišanu, lai noslēgtu (ieskaitot riska novērtējumu) un pildītu, kā arī grozītu Apdrošināšanas līgumu.  

Ja jūs piekrītat šādai apstrādei, jūs piekrītat tam, ka:

 • apstrādājot veselības datus apdrošināšanas līguma noslēgšanai, mēs izmantojam veselības datus, lai novērtētu apdrošināšanas risku un izlemtu, vai un ar kādiem noteikumiem mēs varam noslēgt Apdrošināšanas līgumu.

Lūdzu, ņemiet vērā. Lai pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas ar jums noslēgtu apdrošināšanas risku, mums, iespējams, būs jāsavāc dati par veselību vai jāsniedz dati par veselības stāvokli norādītajām trešajām personām (veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, pārapdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem un apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem). Tas ietver veselības datus, kas apkopoti par jums veselības pārbaudes laikā, ja tādi ir. Tas, vai tas ir nepieciešams, būs atkarīgs no veselības datu satura, ko jūs iesniedzat ar savu pieteikumu, un / vai uz vēlamā apdrošināšanas līguma noteikumiem.

 • apstrādājot jūsu veselības datus, lai pildītu Apdrošināšanas līgumu, mēs izmantojam veselības datus, lai nosūtītu ar Apdrošināšanas līgumu saistīto informāciju, ievērotu paziņošanas pienākumu, pārbaudītu atsevišķus Apdrošināšanas līguma aspektus, labotu un papildinātu jūsu personas datus ( ieskaitot veselības datus), apstrādātu paziņojumus, pieprasījumus, vaicājumus un sūdzības utt.;
 • apstrādājot veselības datus, lai grozītu Apdrošināšanas līgumu, mēs izmantojam veselības datus, lai novērtētu apdrošināšanas riska izmaiņas, grozītu vai izbeigtu apdrošināšanas līgumu vai apdrošināšanas segumu;

Lūdzu, ņemiet vērā. Apdrošināšanas līguma darbības laikā mums, iespējams, ir jāapstiprina vai jāpārvērtē jūsu sākotnējais riska novērtējums, ja vēlaties mainīt Apdrošināšanas līguma nosacījumus vai iegūt informāciju par apdrošinātā riska maiņu. Lai to izdarītu, mums var būt nepieciešams savākt veselības datus vai sniegt tos trešajām personām (veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, pārapdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem un apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem). Tas ietver veselības datus, kas apkopoti par jums veselības pārbaudes laikā, ja tādi ir. Tas, vai tas ir nepieciešams, būs atkarīgs no konkrētiem apstākļiem.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, kura veikta, pamatojoties uz piekrišanu, pirms tās atsaukšanas. Jūsu piekrišanas atsaukšana var nozīmēt arī to, ka mēs nevaram noslēgt vai grozīt Apdrošināšanas līgumu ar jums.

Mums nav nepieciešama jūsu piekrišana, lai apstrādātu jūsu personas datus, ja un ciktāl tas ir atļauts, vai nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Piemēram, mēs varam apstrādāt jūsu veselības datus bez jūsu piekrišanas, ja tas nepieciešams apdrošināšanas atlīdzību izskatīšanai, kā arī iespējamo juridisko prasību noteikšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

Ja esat labuma guvējs

Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus:

 • personas identifikācijas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas vietu, parakstu;
 • kontaktinformāciju, piemēram, pasta adresi, e-pasta adresi, kontakttālruni;
 • finanšu datus, piemēram, datus par ienākumiem, nodokļu summu;
 • ar nodokļiem saistītu informāciju, piemēram, dzīvesvietu, nodokļu maksātāja numuru;

Mēs apkopojam personas datus no šādiem avotiem:

 • Jūsu un apdrošinātā apdrošināšanas pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem.

Mēs apstrādājam personas datus šādiem mērķiem, pamatojoties uz šādu juridisko pamatu:

 • apdrošināšanas līguma noslēgšanai un izpildei, tostarp apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu apstrādei un saziņai ar jums saistībā ar apdrošināšanas līgumu;
 • no tiesību aktiem izrietošo pienākumu izpildei, piemēram, attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, datu pārsūtīšanai uzraudzības iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm un citām iestādēm un institūcijām pēc nepieciešamības;
 • mūsu pārkāpto vai apstrīdēto tiesību aizsardzībai, piemēram, nododot datus advokātiem vai tiesai. Datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses aizsargāt savas likumīgās tiesības.

Ja esat pilnvarotā persona

Pilnvarotā persona ir persona, kurai apdrošinājuma ņēmējs uztic lemt par līgumu pēc apdrošinājuma ņēmēja nāves.

Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus:

 • personas identifikācijas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas vietu, parakstu;
 • kontaktinformāciju, piemēram, pasta adresi, e-pasta adresi, kontakttālruni;

Mēs apkopojam personas datus no šādiem avotiem:

 • apdrošinājuma ņēmēja un/vai apdrošinātā apdrošināšanas pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem.

Mēs apstrādājam personas datus šādiem mērķiem, pamatojoties uz šādu juridisko pamatu:

 • apdrošināšanas līguma noslēgšanai un izpildei, tostarp apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu apstrādei un saziņai ar jums saistībā ar apdrošināšanas līgumu;
 • no tiesību aktiem izrietošo pienākumu izpildei, piemēram, attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, datu pārsūtīšanai uzraudzības iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm un citām iestādēm un institūcijām pēc nepieciešamības;
 • mūsu pārkāpto vai apstrīdēto tiesību aizsardzībai, piemēram, nododot datus advokātiem vai tiesai. Datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses aizsargāt savas likumīgās tiesības.

Ja esat mantinieks

Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus:

 • personas identifikācijas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas vietu, parakstu;
 • kontaktinformāciju, piemēram, pasta adresi, e-pasta adresi, kontakttālruni.

Mēs apkopojam personas datus no šādiem avotiem:

 • jūsu iesniegtajiem pieteikumiem un citiem dokumentiem.

Mēs apstrādājam personas datus šādiem mērķiem, pamatojoties uz šādu juridisko pamatu:

 • apdrošināšanas līguma noslēgšanai un izpildei, tostarp apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu apstrādei un saziņai ar jums saistībā ar apdrošināšanas līgumu;
 • no tiesību aktiem izrietošo pienākumu izpildei, piemēram, attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, datu pārsūtīšanai uzraudzības iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm un citām iestādēm un institūcijām pēc nepieciešamības;
 • mūsu pārkāpto vai apstrīdēto tiesību aizsardzībai, piemēram, nododot datus advokātiem vai tiesai. Datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses aizsargāt savas likumīgās tiesības.

Ja esat Klienta pārstāvis

Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus:

 • personas identifikācijas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas vietu, parakstu;
 • nodarbinātības dati, piemēram, amatu;
 • kontaktinformāciju, piemēram, pasta adresi, e-pasta adresi, kontakttālruni.

Mēs apkopojam personas datus no šādiem avotiem:

 • Līgumi un citi dokumenti, ko sniedz jūsu uzņēmums un Jūs pats.

Mēs apstrādājam personas datus šādiem mērķiem, pamatojoties uz šādu juridisko pamatu:

 • Apdrošināšanas līguma noslēgšana un izpilde un sazināšanās ar Jums par apdrošināšanas līgumu.

Ja jūs citādi esat saistīts ar Apdrošināšanas līgumu (piem., prēmiju maksātājs, patiesā labuma guvējs, maksājumu saņēmējs u.c.)

Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus:

 • personas identifikācijas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas vietu, parakstu;
 • nodarbinātības dati, piemēram, amatu;
 • ar nodokļiem saistītu informāciju, piemēram, dzīvesvietu, nodokļu maksātāja numuru;
 • maksājumu dati;
 • īpašumtiesību un dalības dati, piemēram, dati par līdzdalību un būtisku ietekmi juridiskajās personās, politiski nozīmīgas personas (PEP) statuss;
 • dati, kas nepieciešami, lai mēs varētu izpildīt savas saistības, kas saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, piem., bankas konta darījumi, līdzekļu izcelsme, notikušās naudas atmazgāšanas apkarošanas (AML) aizdomu apraksts, notikusi AML summa, politiski nozīmīgas personas (PEP) statuss, informācija par starptautisko sankciju piemērošanu.

Mēs apkopojam personas datus no šādiem avotiem:

 • Jūsu vai apdrošinājuma ņēmējs apdrošināšanas pieteikumā;
 • maksājumu starpnieki;
 • reģistri.

Mēs apstrādājam personas datus šādiem mērķiem, pamatojoties uz šādu juridisko pamatu:

 • apdrošināšanas līguma noslēgšanai un izpildei, tostarp apdrošināšanas atlīdzības pieteikumu apstrādei un saziņai ar jums saistībā ar apdrošināšanas līgumu;
 • no tiesību aktiem izrietošo pienākumu izpildei, piemēram, attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, datu pārsūtīšanai uzraudzības iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm un citām iestādēm un institūcijām pēc nepieciešamības;
 • mūsu pārkāpto vai apstrīdēto tiesību aizsardzībai, piemēram, nododot datus advokātiem vai tiesai. Datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses aizsargāt savas likumīgās tiesības.

Ja Jūs esat apdrošināšanas gadījuma izdarītājs un liecinieks

Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus:

 • personas identifikācijas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta datus;
 • kontaktinformāciju, piemēram, tālruņa numuru, pasta adresi, e-pasta adresi;
 • ar apdrošināšanas gadījuma apstākļiem saistītos datus, tostarp informāciju par nodarījumiem.

Mēs apkopojam personas datus no šādiem avotiem:

 • trešās personas, kas ir saistītas ar apdrošināšanas gadījumu, piemēram, policija, medicīnas iestādes utt.

Mēs apstrādājam personas datus šādiem mērķiem, pamatojoties uz šādu juridisko pamatu:

 • atlīdzību izskatīšanai. Apstrādes juridiskais pamats izriet no likuma;
 • izpildot no likuma izrietošās saistības, piem., vajadzības gadījumā, nosūtot datus uzraudzības iestādēm un citām institūcijām.
 • mūsu pārkāpto vai apstrīdēto tiesību aizsardzībai, piemēram, nododot datus advokātiem vai tiesai. Datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses aizsargāt savas likumīgās tiesības;

Ar likuma pārkāpumiem saistītu datu apstrāde

Mēs apstrādājam datus, kas saistīti ar likuma pārkāpumiem, ja tas ir atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Ja esat pieteicies darbam

Mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus:

 • personas identifikācijas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas vietu, parakstu;
 • kontaktinformāciju, piemēram, pasta adresi, e-pasta adresi, kontakttālruni;
 • dzīves apraksta (CV) dati, piemēram, dati par jūsu izglītību un kvalifikāciju, darba pieredzi, prasmēm, datiem, kas saistīti ar kompetencēm un personiskajām interesēm.

Mēs apkopojam personas datus no šādiem avotiem:

 • Jums un papildu dokumentiem, ko jūs iesniedzat pieteikšanās procesā (pieteikums, CV, papildu dokumenti);
 • darbā iekārtošanas uzņēmumiem;
 • citas personas, piemēram, atsauces, ko jūs sniedzat darbā pieņemšanas procesā.

Mēs apstrādājam personas datus šādiem mērķiem, pamatojoties uz šādu juridisko pamatu:

 • lai noslēgtu ar Jums darba līgumu, tostarp novērtējot Jūsu kvalifikāciju un piemērotību amata prasībām.
 • mūsu pārkāpto vai apstrīdēto tiesību aizsardzībai, piemēram, nododot datus advokātiem vai tiesai. Datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses aizsargāt savas likumīgās tiesības;

PERSONAS DATU APSTRĀDE MĀRKETINGA NOLŪKOS

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus mārketinga nolūkos, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai mūsu likumīgajām interesēm. Mēs apstrādājam jūsu personas datus mārketinga nolūkos, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm tikai tādā gadījumā, ja mums ir pamatots iemesls uzskatīt, ka jūs sagaidāt, ka mēs to darīsim, piemēram, mūsu pašreizējo un bijušo klientu un personu gadījumā, kuri ir skaidri pauduši interesi saņemt mūsu mārketinga ziņojumus, bet nav devuši mums piekrišanu, kas atbilst GDPR.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar mums tālāk norādītajā kontaktinformācijā vai kā norādīts mārketinga ziņojumos. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, kura veikta, pamatojoties uz piekrišanu, pirms tās atsaukšanas.

AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN PROFILĒŠANA

Mēs izmantojam profilēšanu ar automatizētiem līdzekļiem, lai novērtētu apdrošinātās personas apdrošināšanas risku. Apdrošināšanas riska novērtējums ir nepieciešams, lai noslēgtu vai grozītu Apdrošināšanas līgumu, ieskaitot paaugstināta apdrošināšanas riska novērtēšanu. Mēs neizmantojam veselības datus profilēšanai un automatizētai lēmumu pieņemšanai.

Mēs izmantojam automatizētus matemātiskos modeļus un metodes, lai noteiktu apdrošināšanas riska rādītājus. Šie vērtēšanas modeļi un metodes tiek regulāri pārbaudīti, lai nodrošinātu, ka tie paliek godīgi, efektīvi un objektīvi. Riska rādītājus aprēķina, izmantojot visus personas datus, ko esam apkopojuši par apdrošināto personu, izņemot veselības datus. Pamatojoties uz šiem rādītājiem, mēs nolemjam, vai apdrošināšanas pieteikums (lai noslēgtu vai grozītu Apdrošināšanas līgumu) ir pieņemts vai noraidīts. Ja pieteikums tiek pieņemts, mēs arī automātiski nosakām Apdrošināšanas līguma nosacījumus, ieskaitot apdrošināšanas prēmijas summu.

Automatizēta lēmumu pieņemšana palīdz samazināt diskriminācijas un varas ļaunprātīgas izmantošanas iespējas, kā arī ļauj pieņemt lēmumus īsākā laika periodā.

Profilēšanas un automatizētu lēmumu pieņemšanas rezultātā mēs varam nolemt, ka mēs nevaram noslēgt vai grozīt Apdrošināšanas līgumu, vai arī mēs varam to darīt tikai ar noteiktiem nosacījumiem (ieskaitot augstāku apdrošināšanas prēmiju). Novērtējot paaugstināto apdrošināšanas risku, mēs arī varam izlemt nepārtraukt ar Jums apdrošināšanas līgumu.

Jums vienmēr būs tiesības saņemt cilvēka iejaukšanos, izteikt savu viedokli un apstrīdēt lēmumu, sazinoties ar mums tālāk norādītajā kontaktinformācijā.

VIDEONOVĒROŠANA

Mēs izmantojam videonovērošanu, lai nodrošinātu mūsu darbinieku un apmeklētāju drošību, kā arī īpašumu un informāciju, kas atrodas vai glabājas telpās.

Mūsu videonovērošana ietver ieejas un izejas, telpas ar piekļuvi apmeklētājiem (klientu gaidīšanas zona, koridors). Mēs saglabājam tikai videoplūsmu, skaņa netiek ierakstīta.

Mēs apstrādājam datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, lai kontrolētu piekļuvi mūsu birojiem un nodrošinātu drošību, kas nepieciešama Compensa pārvaldībai un darbībai.

Kas var redzēt manus datus?

Attēliem var piekļūt ļoti ierobežots skaits mūsu darbinieku, kas ir atbildīgi par drošību. Datiem nevar piekļūt bez atļaujas.

Mēs glabājam jūsu datus kompānijā Compensa un nesūtām tos nevienam, izņemot gadījumus, kad mums ir jāapmainās ar informāciju ar tiesību aizsardzības iestādēm, lai aizsargātu mūsu vai mūsu apmeklētāju likumīgās tiesības. Šādas koplietošanas juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, lai aizsargātu mūsu likumīgās tiesības.

APMAIŅA AR PERSONAS DATIEM

Jūsu personas datus mēs izpaužam trešajām personām tikai tad, ja mums tam ir pamatots iemesls un to atļauj tiesību akti.

Datu apstrādātāji

Piemēram, mēs izmantojam trešo personu pakalpojumu sniedzējus (datu apstrādātājus), lai piedāvātu noteiktus produktus un pakalpojumus. Mēs izmantojam šādus pakalpojumu sniedzējus: apdrošināšanas starpniekus, IT pakalpojumu sniedzējus, juridiskas personas, kas pieder pie tās pašas konsolidācijas grupas kā mēs. Mūsu izmantoto pakalpojumu sniedzēju nosaukumus ir iespējams uzzināt pēc pieprasījuma.

Mēs izmantojam tikai tādus pakalpojumu sniedzējus, kas garantē atbilstošu tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu īstenošanu, nodrošinot personas datu aizsardzību. Mēs esam noslēguši atbilstošus datu apstrādes līgumus ar attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem un saglabājam atbildību par to darbībām attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

Citi datu apstrādātāji

Zināmos apstākļos mēs Jūsu personas datus varam izpaust arī trešajām personām, kuras attiecībā pret Jūsu personas datiem rīkojas kā neatkarīgi datu pārziņi. Mēs kopīgojam jūsu personas datus tikai tad, ja tam ir juridiskais pamats. Piemēram, mēs varam dalīties ar jūsu personas datiem ar šādām trešajām personām:

 • personas un organizācijas, kas saistītas ar apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu jums, piemēram, pārapdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Mēs nododam Jūsu personas datus pārapdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai novērtētu apdrošināšanas risku un apstrādātu apdrošināšanas atlīdzības. Šādas apmaiņas juridiskais pamats ir jūsu piekrišana;

 • apdrošināšanas brokeri, lai sagatavotu jums piedāvājumu. Šādas koplietošanas juridiskais pamats ir veikt pasākumus pēc jūsu pieprasījuma pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas;

 • veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, lai saņemtu apdrošinātās personas nepieciešamos veselības datus, lai novērtētu apdrošināšanas risku. Šādas veselības datu apmaiņas juridiskais pamats ir jūsu piekrišana;

 • apdrošinājuma ņēmēji (juridiskās personas), kas pilda apdrošināšanas līgumu. Šādas koplietošanas juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses pildīt apdrošināšanas līgumu;

 • juridiskām personām, kas pieder pie tās pašas konsolidācijas grupas kā mēs. Šādas datu apmaiņas juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses iekšējiem administratīviem mērķiem;

 • trešajām personām saistībā ar nepieciešamību aizsargāt mūsu likumīgās tiesības, piemēram, zvērinātiem advokātiem un parādu piedziņas aģentūrām. Šādas datu apmaiņas juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses aizsargāt savas leģitīmās tiesības;

 • citām trešajām personām, lai izpildītu no tiesību aktiem izrietošos pienākumus (piemēram, auditoriem, uzraudzības iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm). Šādas datu apmaiņas juridiskais pamats ir juridisko pienākumu ievērošana.

PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS

Mēs nenododam Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības.

PERSONAS DATU GLABĀŠANA

Mēs Jūsu personas datus glabājam tik ilgi, cik nepieciešams mērķiem, kādiem tie tika apkopoti, tik ilgi, cik nepieciešams mūsu tiesību nodrošināšanai, vai tik ilgi, cik to prasa piemērojamie tiesību akti. Mēs Jūsu personas datus varam glabāt vairākus gadus pēc tiesisko attiecību izbeigšanās, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu tiesības vai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Ja jūsu personas dati tiek apstrādāti vairākiem dažādiem mērķiem, piemēro ilgāko saglabāšanas laiku.

Saskaņā ar maksimālo noilguma termiņu prasījumiem, kas izriet no darījumiem un prasībām, kas izriet no likuma, ja atbildīgā persona tīši pārkāpusi personas saistības, mēs varam saglabāt jūsu personas datus, kas saistīti ar šādām prasībām, ne ilgāk kā 10 gadus no dienas, kad rodas tiesības uz šādu prasību.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Mēs veicam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu integritāti, pieejamību un konfidencialitāti. Šādi drošības pasākumi ir, piemēram, līgumos iekļautie punkti par konfidencialitāti, personas datu pieejamības kontrole, pseidonimizācija un šifrēšana, darbinieku apmācība u.c.

JŪSU TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ SAVIEM PERSONAS DATIEM

Tādā mērā, kādā to prasa piemērojamie datu aizsardzības noteikumi, Jums ir visas datu subjekta tiesības attiecībā uz personas datiem, tostarp:

 • tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un iegūt to kopiju – piemēram, Jums ir tiesības iegūt informāciju par to, vai personas dati tiek apstrādāti, informāciju par apstrādes mērķiem, attiecīgo personas datu kategorijām u. c., kā arī iegūt apstrādājamo personas datu kopiju;

 • tiesības panākt neprecīzo vai nepilnīgo personas datu labošanu – piemēram, ja Jūsu personas dati ir nepilnīgi, Jums ir tiesības pieprasīt to papildināšanu;

 • tiesības panākt savu personas datu dzēšanu – Jūs varat pieprasīt savu personas datu dzēšanu kādā no šiem gadījumiem: a) ja Jūsu personas dati vairs nav nepieciešami tam mērķim, kādam tie tika apkopoti vai apstrādāti; b) ja atsaucat piekrišanu datu apstrādei un datu apstrādei nav cita juridiska pamata; c) ja iebilstat pret datu apstrādi gadījumā, kad datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses; d) ja Jūsu personas dati ir apstrādāti pretlikumīgi; e) ja Jūsu personas dati ir jādzēš, lai izpildītu juridisku pienākumu, ko prasa piemērojamie tiesību akti. Lai Jūsu lūgums tiktu izskatīts, atsaucieties vismaz uz vienu no minētajiem gadījumiem. Ņemiet vērā, ka mums ne vienmēr ir pienākums dzēst Jūsu personas datus, piemēram, ja nav iemesla to dzēšanai vai, ja apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu tiesības uz vārda brīvību un informāciju, izpildītu mūsu juridiskās saistības vai īstenotu vai izpildītu juridisku prasību vai aizstāvētos pret to.

 • tiesības panākt savu personas datu ierobežošanu – Jūs varat pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu kādā no šiem gadījumiem: a) ja esat apstrīdējis personas datu precizitāti un Jūsu lūgums tiek izskatīts; b) ja datu apstrāde ir pretlikumīga, bet Jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu, tā vietā pieprasot ierobežot datu izmantošanu; c) ja mums Jūsu personas dati vairs nav nepieciešami apstrādes mērķiem, bet Jūs pieprasāt personas datus, lai īstenotu vai izpildītu juridisku prasību vai aizstāvētos pret to; d) ja esat iebildis pret datu apstrādi un šis lūgums tiek izskatīts;

 • tiesības saņemt savus personas datus tiesības – Jums ir tiesības saņemt savus personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formā, un Jums ir tiesības šos datus nodot citam pārzinim, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar Jūsu piekrišanu vai uz līguma pamata un apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem;

 • tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kuras pamatā ir likumīgas intereses, vai ja dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības attiecībā uz personas datiem, vai, ja Jums ir jautājumi par personas datu apstrādi, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju. Uz Jūsu lūgumu mēs atbildēsim pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc lūguma saņemšanas un informēsim Jūs par pasākumiem, kas veikti šajā sakarā. Ja Jūsu lūgums ir sarežģīts vai apjomīgs, lūguma apstrāde var prasīt ilgāku laiku (līdz trim mēnešiem), bet tādā gadījumā mēs Jūs informēsim par šādiem apstākļiem.

Ja uzskatāt, ka pārkāptas Jūsu tiesības, vai personas dati nav apstrādāti atbilstoši šim paziņojumam par privātumu, aicinām sazināties ar mums, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju. Pārkāpuma gadījumā Jums ir arī tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā.

GROZĪJUMI PAZIŅOJUMĀ PAR PRIVĀTUMU

aaa

REGULĒJOŠIE TIESĪBU AKTI

Jūsu personas datu apstrādi regulē Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja Jums ir kādi jautājumi par personas datu apstrādi vai vēlaties izmantot savas tiesības attiecībā uz personas datiem, sazinieties ar mums, izmantojot šo kontaktinformāciju:

e-pasts: info@compensalife.lv

adrese: Vienības gatve 87h, Rīga, LV-1004

tālrunis: 67409587

Jūs varat arī sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu:

e-pasts: dpo@compensalife.lv 

Privātuma paziņojums

Izvēlies ērtāko saziņas veidu
Atstāj ziņu
Nāc uz tuvāko biroju