Ilgtspēja

Informācijas atklāšana saistībā ar ilgtspēju

Informācija par stratēģijām ilgtspējas risku un nelabvēlīgas ietekmes uz ilgtspēju pārvaldībai uzņēmuma līmenī.

Ar ilgtspējību saistītā pārredzamība uzņēmuma līmenī balstās uz dubultās būtiskuma principa. Šajā kontekstā tiek nošķirti ilgtspējas riski kā finanšu riski ieguldījumiem (ārējā perspektīva) un finanšu nozares potenciāli negatīvā ietekme uz vides un sociālajiem jautājumiem (iekšējā perspektīva). Turklāt tiek nošķirtas informācijas atklāšanas prasības finanšu tirgus dalībnieka un apdrošināšanas konsultanta statusā. Compensa Life Vienna Insurance Group SE (turpmāk tekstā - Compensa) kā finanšu tirgus dalībnieks un apdrošināšanas konsultants publicē ar ilgtspēju saistītu informāciju saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 3. pantu. 3. un 3. pantu. Regulas (ES) 2019/2088 4. un 4. pantu.

Stratēģijas ilgtspējības risku integrēšanai ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesos (Regulas (ES) 2019/2088 3. panta 1. punkts)

Ilgtspējas riski ir vides, sociālie vai pārvaldības (pazīstami arī kā ESG) notikumi vai apstākļi, kas, ja tie notiek, var būtiski vai potenciāli negatīvi ietekmēt ieguldījuma vērtību.

Compensa uzskata, ka drošība un ilgtspēja ir kapitālieguldījumu pārvaldības centrālais aspekts. Compensa kā starptautiskajai apdrošināšanas grupai Vienna Insurance Group (turpmāk tekstā - VIG) piederošs uzņēmums, https://group.vig/en/, ir nostiprināta VIG ilgtspējības stratēģijā. Viens no šīs stratēģijas centrālajiem punktiem cita starpā ir ieguldījumu procesa sociālie un vides faktori. Ilgtspējas riski tiek iekļauti ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā, izmantojot izslēgšanas kritērijus, un tos nosaka piesardzīgas personas princips. Compensa neveic ieguldījumus uzņēmumos, kuru prakse ir pretrunā ilgtspējības principiem.

Saskaņā ar ESG stratēģiju (ESG_2023_Strategy.docx saite uz stratēģiju), pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, jāizslēdz šādas jomas:

- Aizliegtie ieroči

Lai līdz minimumam samazinātu jebkādu iesaistīšanās risku (tostarp reputācijas), ieroču pārdošanai ir noteikts nulles tolerances ierobežojums, un iesaistītās korporācijas (dīleri, brokeri, aģenti utt.) jebkurā gadījumā tiek izslēgtas.

- Termiskās ogles

Neatbilstoši esošie ieguldījumi tiks samazināti par vairāk nekā 50 % līdz 2025. gada beigām, salīdzinot ar bāzes gadu 2019. gadu, vai arī tiks pilnībā atcelti vēlākais līdz 2035. gada beigām.

- Nepiemērota nafta un gāze

Esošos riska darījumus, kuriem iestājies dzēšanas termiņš, var saglabāt līdz to individuālajam dzēšanas termiņam, savukārt riska darījumi, kuriem nav iestājies dzēšanas termiņš, jāizslēdz vēlākais līdz 2023. gada beigām.

- Uzņēmumi, kas nopietni pārkāpj cilvēktiesības vai ANO Globālā līguma principus.

Esošos riska darījumus, kuriem iestājies dzēšanas termiņš, var saglabāt līdz to individuālajam dzēšanas termiņam, savukārt riska darījumi, kuriem nav iestājies dzēšanas termiņš, jālikvidē vēlākais līdz 2023. gada beigām.

Paziņojums par ieguldījumu lēmumu galveno negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem (Regulas (ES) 2019/2088 4. panta 2. punkts).

Compensa Life Vienna Insurance Group SE, LEI 549300B2IA6I1Y8Q4C17

Kopsavilkums

Compensa Life Vienna Insurance Group SE, LEI 549300B2IA6I1Y8Q4C17, ņem vērā savu ieguldījumu lēmumu galveno negatīvo ietekmi uz ilgtspējības faktoriem. Šis paziņojums ir konsolidēta deklarācija par Compensa galveno negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.

Šis paziņojums par galveno negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem attiecas uz laikposmu no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

___________________________________________________________________

Compensa ne tikai īsteno riska mazināšanas stratēģiju, bet arī uzņemas atbildību par savu ieguldījumu ietekmi uz ilgtspējības faktoriem. Lai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, Compensa izmanto pasākumu kopumu, kas ietver termisko ogļu, strīdīgu un aizliegtu ieroču izslēgšanu.

Nekustamo īpašumu turējumu esošajās ēkās (ko galvenokārt pārvalda nekustamā īpašuma fondi) pastāvīgi tiek īstenoti pasākumi, lai samazinātu ēku oglekļa intensitāti.

Ieguldījumu lēmumi var nelabvēlīgi ietekmēt ilgtspējas faktorus, veicināt tos vai būt tieši saistīti ar tiem (nelabvēlīga ietekme uz ilgtspēju). Galvenā nelabvēlīgā ietekme ir saistīta ar ieguldījumu lēmumiem, kas nelabvēlīgi ietekmē ilgtspējas faktorus. Ilgtspējas faktori ietver vides, sociālos un darbinieku jautājumus, cilvēktiesību ievērošanu un korupcijas un kukuļošanas apkarošanas jautājumus. Ilgtspējas faktorus dēvē arī par "ESG kritērijiem".

Galvenās negatīvās ietekmes aprēķins attiecas uz visu Compensa ieguldījumu portfeli, t. i., ieskaitot ieguldījumu fondus, kas paredzēti ar ieguldījumu apliecībām piesaistītai dzīvības apdrošināšanai. Šeit izklāstītās stratēģijas ir daļa no apdrošināšanas prēmiju ieguldījumu procesa, ko pārvalda Compensa Ieguldījumu komiteja.

Ar ieguldījumu apliecībām piesaistītajā dzīvības apdrošināšanā apdrošināšanas klients izvēlas no plaša fondu klāsta, kurus pārvalda attiecīgā ieguldījumu sabiedrība galvenokārt saskaņā ar tās ESG stratēģiju, pamatojoties uz savu vēlmi uzņemties risku un ilgtspējas prioritātēm.

Lai aprēķinātu negatīvo ietekmi, Compensa iegūst datus no MSCI ESG, jo īpaši par vērtspapīru nozari. Attiecībā uz emitentiem un aktīvu klasēm, kas nav iekļautas MSCI ESG, dati zināmā mērā tiek vākti tieši no emitenta. Attiecībā uz rādītājiem, kas piemērojami ieguldījumiem nekustamā īpašuma aktīvos, individuālie īpašumi - piemērojamie atribūti nosaka, vai īpašumi kvalificējami kā energoefektīvi (PAI 18), vai īpašums ir saistīts ar fosilā kurināmā izmantošanu (PAI 17).

Ir būtiski atzīmēt, ka rādītāju aprēķins uzņēmumiem ir balstīts uz regulatīvajām prasībām visās nozarēs. Papildus akmeņogļu un naftas rūpniecībai nozares ar augstu SEG emisiju līmeni ir, piemēram, neaizvietojamā tērauda, cementa, stikla un alumīnija rūpniecība. Ieguldījumu portfeļus var viegli dekarbonizēt, ja izslēdz emitentus no visām šīm nozarēm. Tāpēc, veicot rādītāju apkopotu aprēķinu bez detalizētākas analīzes, var tikt izdarīti nepareizi secinājumi. Compensa pakāpeniski samazina ieguldījumus akmeņogļu ražošanā.

Galvenās negatīvās ietekmes uz ilgtspējas faktoriem apraksts

Informācija par stratēģijām ilgtspējas risku iekļaušanai Compensa apdrošināšanas konsultāciju pakalpojumos (Regulas (ES) 2019/2088 3. panta 2. punkts).

Compensa ņem vērā ilgtspējas riskus savās apdrošināšanas konsultāciju darbībās (sk. iepriekš, saite uz II sadaļu).

Ilgtspējas risku iekļaušanas stratēģija tiek īstenota tā, ka atkarībā no apdrošināšanas ieguldījumu produkta, par kuru tiek sniegtas konsultācijas, Compensa sniedz informāciju par:

Pensiju produkti (II pīlāra produkti).

Ieguldījumu mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu un stabilu peļņu atbilstoši Compensa apdrošinājuma ņēmēju saistību raksturojumam.

Tiek ņemta vērā galvenā nelabvēlīgā ietekme uz ilgtspējas faktoriem, jo īpaši neveicot jaunus ieguldījumus uzņēmumos, kas darbojas ogļu nozarē un tādējādi ir pakļauti īpašiem ekonomiskiem riskiem. Šis ir plašs jēdziens, un tas attiecas ne tikai uz akmeņogļu ieguvi un tirdzniecību, bet arī uz elektroenerģijas ražošanu no akmeņoglēm. Ieguldījumi neattiecas arī uz ieguldījumiem uzņēmumos, kas iesaistīti aizliegto ieroču ražošanā vai tirdzniecībā. 

Ņemot vērā ieguldījumu konservatīvo un augsti diversificēto raksturu (vadoties pēc piesardzīgas personas principa un citiem apdrošināšanas darbības likumā noteiktajiem ieguldījumu principiem), kā arī ņemot vērā ilgtspējas riskus ieguldījumu lēmumos, nav paredzama ilgtspējas risku ietekme uz peļņu.

Ar ieguldījumu vienībām saistīti dzīvības apdrošināšanas produkti:

Ar ieguldījumu vienībām saistītu dzīvības apdrošināšanas produktu gadījumā ilgtspējības risku iekļaušana, novērtējuma rezultāti par paredzamo ilgtspējības risku ietekmi uz apdrošināšanas ieguldījumu produkta ienesīgumu, informācija par to, kā tiek ievēroti reklamētie vides vai sociālie raksturlielumi un vai un, ja tiek, kā tiek ņemta vērā galvenā nelabvēlīgā ietekme uz ilgtspējības faktoriem, ir atkarīga no tā, vai ieguldījumu sabiedrība, kas pārvalda attiecīgos ieguldījumu fondus, kuri ir apdrošināšanas ieguldījumu produkta pamatā, tos attiecīgi iekļauj un novērtē. 

Tāpēc Compensa atsaucas uz fonda pārvaldītāja sniegto informāciju attiecīgajā prospektā.

Paziņojums par to, kā apdrošināšanas konsultāciju pakalpojumos tiek ņemta vērā galvenā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem (Regulas (ES) 2019/2088 4. panta 5. punkts)

Finanšu tirgus dalībnieku sniegtā informācija tiek izmantota tā, lai tā būtu pieejama visu apspriešanas laiku, tiktu iekļauta apspriešanā un sniegta klientiem pēc apspriešanas veikšanas. 

Klienti tiek informēti par katra piedāvātā fonda ar ilgtspēju saistītajām iezīmēm saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2088 8. panta 1., 2. un 2.a punktā un Regulas (ES) 2020/852 6. panta pirmajā daļā minētajām prasībām par finanšu produktu pirmslīguma informācijas sniegšanas veidnes prasībām, un šī informācija par katru fondu ir pieejama arī Sabiedrības tīmekļa vietnē.

Compensa ir procesā, lai ņemtu vērā tiek jautāts par klientu vēlmēm attiecībā uz ilgtspēju un viņu vēlmēm saistībā ar galveno negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem. Tikai apdrošināšanas ieguldījumu produkti, kas atbilst šīm ilgtspējas preferencēm un vēlmēm, ir tad būtu jāiesaka klientiem Compensa arī strādā pie tā, lai paplašinātu savu portfeli ar vairāk uz ilgtspēju orientētu fondu iespējām, kas sniegtu mūsu klientiem lielāku izvēli, ja viņiem ir noteiktas ilgtspējas preferences.

Atalgojuma politika (Regulas (ES) 2019/2088 5. pants)

Compensa atalgojuma principi ir balstīti uz VIG grupas atalgojuma standartiem. Atalgojuma politika ir saskaņota ar Compensa uzņēmējdarbības un riska stratēģijām, vērtībām un ilgtermiņa mērķiem. Īstenotā atalgojuma prakse veicina pareizu un efektīvu riska pārvaldību un neveicina pārmērīgu risku uzņemšanos, tostarp nepakļaujot uzņēmumu ilgtspējas riskiem lielākā mērā, nekā Compensa akceptējusi.

Dzīvojam zaļi 

Compensa Life saules paneļi

Īstenojot praksē biznesa ilgtspēju un atbildīgu vides politiku, dzīvības apdrošināšanas kompānija "Compensa Life" uz biroja ēkas jumta Rīgā, Vienības gatvē, uzstādījusi saules paneļus. Paredzams, ka 108 saules paneļi ar kopējo jaudu 51 KWh gada laikā saražos ap 39 MWh, nosedzot ievērojamu daļu no uzņēmuma ikdienā patērētās elektroenerģijas.

“Esam gandarīti un lepni par paveikto, jo ar šo soli “Compensa Life” Latvijas filiāle ļoti reāli un praktiski pievienojas globālajai kustībai ar mērķi saudzēt resursus un saglabāt dzīvību uz mūsu planētas. No “Compensa Life” uzņēmumu saimes Baltijā esam pirmie, kas sava biroja jumtu atvēlējuši videi draudzīgas enerģijas ražošanai. Paredzu, ka arī Latvijā esam viena no pirmajām apdrošināšanas sabiedrībām, kas īstenojusi šādu projektu un ticu, ka mums noteikti būs sekotāji,” saka projekta idejas autors un īstenotājs Viktors Gustsons, “Compensa Life” Latvijas filiāles vadītāja padomnieks.

Projekts īstenots nepilna gada laikā. Paredzams, ka ieguldījums varētu atpelnīties 5-6 gados.

Biznesa ilgtspēja un rūpes par vidi ir viens no “Compensa Life” darbības stūrakmeņiem, kas ietver dažādus pasākumus un aktivitātes ikdienā kā atkritumu šķirošana, resursu taupīšana, digitalizācijas, tostarp pilnībā digitālu produktu kā onkoloģisko slimību apdrošināšanas oncodrop.lv ieviešana, kas ļauj tērēt mazāk resursu, elektroniska polišu izrakstīšana, parakstīšana u.c.

Jāuzsver, ka arī “Compensa Life” biroja ēka Rīgā, Vienības prospektā 87H, atrodas zaļā, koku ieskautā parkā, kuru uzņēmums pats apsaimnieko, tādejādi sniedzot savu artavu planētas ilgtspējas saglabāšanā. Parka koki piesaista ogļskābo gāzi, ražojot skābekli, kas ir būtiski tīra gaisa nodrošināšanai apkārtējā vidē.

Nākotnē “Compensa Life” biroju ēkai pieguļošajā teritorijā plānots uzstādīt elektrisko auto uzlādes stacijas, tādējādi veicinot  videi draudzīgāku elektrisko auto izmantošanu pārvietošanās vajadzībām.

“Lai stātos pretī klimata postošajām pārmaiņā, ir ļoti būtiski, lai Latvijā mēs visi kopā – valdība, uzņēmumi, iedzīvotāji, pašvaldības u.c. - mērķtiecīgi turpinātu 2016. gadā parakstītā Parīzes klimata nolīguma īstenošanu, kas paredz CO2 izmešu samazināšanu un videi draudzīgu enerģijas avotu izmantošanu. Svarīga ir gan katra individuālā atbildība un rīcība, gan uzņēmumu iesaiste, mainot paradumus zaļākas nākotnes vārdā – ir jāšķiro atkritumi, jāmazina nesaprātīgs, lieks patēriņš, jātaupa resursi u.c.,” uzsver Ervins Vēveris, “Compensa Life” Latvijas filiāles vadītājs.

Izvēlies ērtāko saziņas veidu
Atstāj ziņu
Nāc uz tuvāko biroju