Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

COMPENSA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP SE LATVIJAS FILIĀLE TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle tīmekļa vietnes www.compensalife.eu/LV (turpmāk saukta – Vietne) lietošanas noteikumi nosaka Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas Nr. 50003958651, juridiskā adrese Vienības gatve 87H, Rīga, LV-1004 (turpmāk saukta - Compensa Life) Vietnes un tajā pieejamās informācijas izmantošanas kārtību, kas ir saistoša visiem šīs Vietnes lietotājiem, tādēļ lūdzam ar to rūpīgi iepazīties.

Ja Vietnes lietotājs izmanto šo Vietni, uzskatāms, ka Vietnes lietotājs ir iepazinies un piekrīt šiem Vietnes lietošanas noteikumiem, kā arī uzņemas visu atbildību un risku saistībā ar šīs Vietnes izmantošanu. Gadījumā, ja Jūs kā Vietnes lietotājs nepiekrītat šiem Vietnes lietošanas noteikumiem, lūdzam šo Vietni, tajā esošo informāciju un piedāvātos produktus un pakalpojumus neizmantot.

1. Vietnes vispārīgā izmantošanas kārtība
1.1. Apmeklējot Vietni, tās lietotājam drošības apsvērumu dēļ, Vietnes adrese pārlūkprogrammā vienmēr jāievada manuāli.
1.2. Vietne ir izstrādāta ar nolūku informēt Vietnes lietotājus par Compensa Life darbību, tās piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, ar tiem saistīto informāciju, kā arī nodrošināt iespēju Compensa Life klientiem ērtu un savlaicīgu pieteikumu apdrošināšanas atlīdzību saņemšanai iesniegšanu.
1.3. Vietnes saturam ir tikai informatīvs raksturs un tajā norādītie piedāvājumi kļūst saistoši klientam tikai noslēdzot attiecīgu apdrošināšanas līgumu ar Compensa Life.
1.4. Visa oficiālā informācija par Compensa Life piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem ir pieejama Compensa Life centrālajā ofisā un klientu apkalpošanas centros.
1.5. Compensa Life rūpējas par to, lai Vietnē esošā informācija tiek pastāvīgi aktualizēta un papildināta, un Vietnē esošā informācija ir precīza, pareiza, pilnīga un savlaicīga. Compensa Life ir tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma vai paziņojuma pilnībā vai daļēji dzēst vai mainīt Vietnē esošo informāciju.
1.6. Compensa Life negarantē, ka Vietnes lietotājam tiek nodrošināta pieeja Vietnei bez pārtraukumiem vai traucējumiem, Vietne ir droša, Vietnē esošā informācija ir precīza, pareiza, pilnīga un savlaicīga. Vietnes lietotājs apzinās, ka Vietnes izmantošanas laikā Vietnes lietotāja nosūtītā vai saņemtā informācija var nebūt drošībā un to var pārtvert nepilnvarotas personas. Tāpat, Vietnē var būt arī tehniskas neprecizitātes un kļūdas. Compensa Life iespēju robežās nodrošina nepārtrauktu Vietnes pieejamību.
1.7. Compensa Life neuzņemas atbildību:
1.7.1. ja šī Vietne noteiktā laika periodā nav pilnībā vai daļēji pieejama;
1.7.2. attiecībā uz tās Vietnē pieejamo informāciju, izmantoto programmatūru, tās brīvu pieejamību bez vīrusiem vai citām kaitīgām komponentēm;
1.7.3. par Vietnē esošās informācijas saturu, par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu rasties Vietnes lietotājam, izmantojot šo Vietni, no Vietnes lejupielādēto informāciju, ar kuru radīts zaudējums vai kaitējums Vietnes lietotāja datorsistēmai un tajā esošajiem datiem;
1.7.4. par citu vietņu saturu, kurām var piekļūt no Vietnes; ar šo Vietņu apmeklējumu saistītais risks jāuzņemas Vietnes lietotājam.
1.8. Compensa Life jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma vai paziņojuma, ir tiesības ierobežot vai liegt Vietnes lietotāja pieeju Vietnei.

2. Saites uz citām tīmekļa vietnēm
Compensa Life Vietnē atrodamas saites uz citām trešo personu uzturētām tīmekļa vietnēm, kurās esošā informācija Jums kā Vietnes lietotājam varētu būt noderīga un interesanta, bet par kuru saturu, informācijas ticamību un pilnīgumu Compensa Life atbildību nenes.

3. Noteikumu pārskatīšana un atjaunošana
3.1. Compensa Life ir tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma vai paziņojuma pilnībā vai daļēji pārskatīt vai atjaunot šos noteikumus. Izmaiņas šajos noteikumos stājas spēkā ar to publikācijas brīdi Vietnē.
3.2. Par iepazīšanos ar izmaiņām šajos noteikumos un to ievērošanu ir atbildīgs Vietnes lietotājs. Ja Vietnes lietotājs nav iepazinies ar izmaiņām šajos noteikumos un turpina Vietnes lietošanu, prezumējams, ka Vietnes lietotājs ir iepazinies ar šo noteikumu izmaiņām.

4. Informācijas izpaušana
Compensa Life izpauž šajos noteikumos paredzēto un ievākto nepersonisko informāciju par Vietnes lietotāju tikai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, t.sk., tiesībsargājošām institūcijām vai citām valsts institūcijām un amatpersonām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas šādu informāciju pieprasīt.

5. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija
Vietnes darbību un tajā iekļautās informācijas izvietošanu regulē Latvijas Republikas normatīvie akti. Visi strīdi, kas rodas lietojot šo Vietni vai kas saistīti ar šo Vietnes lietošanas noteikumu piemērošanu tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Kā sazināties ar Compensa Life?
Compensa Life labprāt sniegs atbildes uz jautājumiem saistībā ar šīs Vietnes lietošanas noteikumiem, kā arī citiem Vietnes lietotāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Compensa Life piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, zvanot uz tālruņa numuru 67606939, rakstot uz e - pasta adresi info@compensalife.lv vai interesējoties Compensa Life centrālajā ofisā vai jebkurā no Compensa Life klientu apkalpošanas centriem Latvijā.

7. Datu aizsardzība
Compensa Life veic personas datu apstrādi, ievērojot konfidencialitātes un personas datu aizsardzības prasības. Ja izmantojot mūsu Vietni, mēs esam saņēmuši no Jums datus, šī informācija tiek izmantota tikai paredzētajiem nolūkiem un tie netiek izpausti trešajām personām.

8. Autortiesības
Šīs Vietnes dizains un saturs ir aizsargāts ar autortiesībām. Ja vien nav norādīts citādi, teksta un attēlu izmantošana ir atļauta tikai ar Compensa Life piekrišanu.

Izvēlies ērtāko saziņas veidu
Atstāj ziņu
Nāc uz tuvāko biroju