Nodokļu atvieglojumi

Ar apdrošināšanu saistītie nodokļu atvieglojumi

Nodokļu atvieglojumi Fiziskām personām

1. Veicot dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrājumu, tu vari saņemt LR normatīvajos aktos paredzētos nodokļu atvieglojumus, kas šobrīd ir 20% no iemaksām uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā, ja to kopsumma gadā nepārsniedz 10% no tavas bruto darba algas un nepārsniedz 4000 EUR. Nodokļu atvieglojumi ir spēkā tad, ja dzīvības apdrošināšanas līgums ar līdzekļu uzkrājumu ir noslēgts vismaz un 10 gadiem.

Līguma termiņa beigās no tev izmaksājamās uzkrājuma summas tiks ieturēts kapitāla pieauguma nodoklis likumā noteiktajā kārtībā un to veiks pats apdrošinātājs. Kapitāla pieauguma nodoklis ir 20% no uzkrājuma peļņas daļas (no uzkrājuma atņemtas veiktās iemaksas uzkrājošajā apdrošināšanā).

Lai saņemtu no valsts atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, tev ir jāiesniedz iedzīvotāju ienākuma deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā

2. Apdrošināšanas prēmijas maksājums, ko tu veic, iegādājoties privātpersonu veselības apdrošināšanas polisi sev vai saviem ģimenes locekļiem (piemēram, bērnam), ir attiecināms pie attaisnotajiem izdevumiem, kā to paredz LR nodokļu likumdošana. Tas nozīmē, ka par šo summu varēsi saņemt atpakaļ no valsts pārmaksāto Iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja maksājuma summa nepārsniedz 600 EUR gadā katram ģimenes loceklim.

Lai saņemtu no valsts atpakaļ pārmaksāto nodokli, tev ir jāiesniedz iedzīvotāju ienākuma deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā.

Sīkāka informācija www.vid.gov.l

 

Nodokļu atvieglojumi Juridiskām personām

1. Veicot iemaksas darbinieku uzkrājošajā apdrošināšanā (uzkrājošā apdrošināšana darbiniekiem, pensijas apdrošināšana darbiniekiem u.c.), šīs iemaksas netiek apliktas ar nodokļiem.

Nodokļu  atlaides ir spēkā, ja darbinieka labā veikto apdrošināšanas prēmiju gada kopsumma nepārsniedz 10% no darbinieka bruto gada algas un apdrošināšanas līguma darbības termiņš nav īsāks par 10 gadiem.

Līguma termiņa beigās no darbiniekam izmaksājamās summas tiks ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis likumā noteiktajā kārtībā un to veiks pats apdrošinātājs.

  • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 23% no summas, kas ir vienāda vai mazāka par darba devēja veiktajām iemaksām

  • Kapitāla pieauguma nodoklis - 20% no uzkrājuma peļņas daļas (no uzkrājuma atņemtas veiktās iemaksas apdrošināšanā)

Darba devēja darbinieku labā veiktie maksājumi par dzīvības apdrošināšanu likuma “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums” izpratnē ir ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi.

Piemērs

2. Veicot darbinieku veselības, dzīvības (bez uzkrājuma) un/vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu, LR normatīvajos aktos ir paredzēti sekojoši nodokļu atvieglojumi:

  • Apdrošināšanas prēmijas maksājums nav ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamā ienākuma avots (ja apdrošināšanas prēmija nepārsniedz 10% no apdrošinātā gada bruto algas un nepārsniedz 750 EUR).

  • Sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektā netiek ietvertas apdrošināšanas prēmijas (ja apdrošināšanas prēmija nepārsniedz  10% no apdrošinātā gada bruto darba samaksas kārtējā kalendārajā gadā un nepārsniedz 750 EUR).

  • Darba devēja darbinieku labā veiktie maksājumi par veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu likuma “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums” izpratnē ir ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi.

 Sīkāka informācija www.vid.gov.lv

 

Izvēlies ērtāko saziņas veidu
Atstāj ziņu
Nāc uz tuvāko biroju